Förskolan

Förskolan

På förskolan Fantasiresan finns det 18 barn i åldrarna 1-5 år. På avdelningen arbetar tre pedagoger.

Förskolan erbjuder en miljö som är lustfylld, trygg och lärorik för alla barn. Leken är vårt viktigaste redskap och genomsyrar hela vår pedagogiska verksamhet. Vårt mål är att skapa ett varmt och tillmötesgående klimat där barn kan få utvecklas till att bli självständiga och trygga individer. Vi lägger stor vikt vid värdegrundsfrågor eftersom vi anser att alla barn ska få känna sig viktiga och betydelsefulla, bli sedda varje dag och känna att man ingår i ett socialt sammanhang. Förskolans verksamhet utgår från läroplanen, Lpfö 18. Så här arbetar vi bland annat för att nå läroplanens mål:

 • Vi erbjuder en lugn, trygg och strukturerad men också spännande miljö
 • För att utveckla sin sociala och emotionella förmåga hjälper vi barnen att känna igen och respektera sina egna och andras behov och känslor
 • Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra varje barns utveckling samt för att på bästa sätt kunna hjälpa dem att växa och utvecklas som individer
 • Vi utmanar och uppmuntrar barnen till att bli självständiga i vardagliga situationer

 

Pedagogiskt innehåll

Följande aktiviteter ingår under veckan i verksamheten:

 • Språk- och mattesamlingar. Vi vill på ett lekfullt sätt väcka barnens nyfikenhet för språk och begrepp, samt att de ska få utveckla sin förmåga att kunna leka med ord, berätta och uttrycka tankar, exempelvis genom rim, ramsor och sång. Barnen ska utveckla sin förståelse för rum, form, läge, riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp.
 • Gymnastik och rörelselek. Här utvecklar barnen sin grovmotorik genom till exempel redskapsövningar, bollek och rörelse- och samarbetslekar.
 • Här fångar vi upp barnens intresse för naturkunskap. Varje barn ges möjlighet att förstå och utveckla intresse för naturens kretslopp, årstidernas förändringar liksom sitt kunnande om växter och djur.
 • Skapande verksamhet och teknik. Barnen får här möjlighet att förmedla upplevelser, tankar och känslor genom exempelvis bild, sång, drama samt med hjälp av olika tekniker och material kunna bygga och konstruera.
 • Genom ett valt tema för varje år, som är knutet till barnens intressen, får vi en röd tråd som knyter ihop aktiviteterna i verksamheten.
 • Fri lek ute och inne. Barnens fria lek främjar fantasi, kreativitet och socialt samspel. Vi lägger stor vikt vid vår dagliga utevistelse, som bland annat gynnar en god hälsa.
 • Vi introducerar modern teknik på en nivå som passar barnen, för att de ska få möjlighet att utforska teknikens möjligheter och få en grundläggande erfarenhet av den teknik vi möter i dagens samhälle.
 • Samarbete med grundskolan. Förskolan har ett tätt samarbete med grundskolans elever, som gör att de yngre barnen får ett kunskapsutbyte och en trygghet i att lära känna äldre barn. Detta bidrar till en smidig och trygg övergång från förskola till grundskola.
 • Upptäcka och utforska. Vi tillhandahåller alternativa lekmaterial för att uppmuntra barnen till att utforska och experimentera fram kunskap med hjälp av alla sinnen.

        

Vi är en väl sammansvetsad arbetsgrupp av erfarna pedagoger med nära till skratt, och vi prioriterar att skapa en god stämning och ett tillåtande klimat i barngruppen. Vi älskar nya utmaningar och är nyfikna på hur man kan förbättra och modernisera arbetet på förskolan.