Så jobbar vi

Stigens friskola arbetar utifrån Skolverkets läroplan för förskolan (LpFö18), samt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR11).

Vi strävar efter en verksamhet präglad av trygghet, lärande och gemenskap. Vi har ett gemytligt, öppet och tillåtande klimat på skolan där varje individ blir sedd och bekräftad utifrån var och ens enskilda behov.

Eftersom vi är en liten enhet har vi en överblickbar barn- och elevgrupp där all personal gemensamt ansvarar för varje individ och dess tillvaro på skolan. Inom personalgruppen råder stor flexibilitet och korta kommunikationsvägar.

Inom skolans verksamhet bedrivs undervisning i åldersblandade grupper vilka styrs läsårsvis utifrån elevantal. För att kunna bibehålla kvalitet och småskalighet har vi valt att begränsa antalet elever i respektive klass/grupp. Maxantalet barn inom förskoleverksamheten uppgår till 18 stycken. Vi tillämpar kösystem för ansökan till förskola och skola.

Skolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete som är ständigt närvarande i undervisning och i det vardagliga samspelet mellan personal och elever. Detta arbete dokumenteras och finns tillgängligt i bl.a. planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolan är lantligt belägen med närhet till skog, mark och sjöar och vistelse utomhus i vår närmiljö är en naturlig del av vår undervisning och vardag.

Vi är en Grön flagg-certifierad skola, vilket innebär att vi arbetar för en hållbar utveckling både på individ- och samhällsnivå, som en del av det dagliga förskole- och skolarbetet. Länk till Grön flagg finns här.