Skolan

Vi erbjuder en skola i årskurserna F-6. Inom skolan arbetar vi i åldersblandade grupper där eleverna får arbeta utifrån sin kunskapsnivå, samtidigt som de på ett naturligt sätt får en nyfikenhet inför kommande årskurs. Vi arbetar med små grupper där varje barn får möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga och mognad, samtidigt som varje elev får tid och möjlighet att bli sedd av den vuxne.

Vi arbetar för att alla barn ska känna trygghet och gemenskap samt få ett lustfyllt lärande både enskilt och i gemenskap med andra. Vi arbetar utefter de övergripande mål som beskrivs i läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, Lgr11.

Detta omfattar:

  • Normer och värden
  • Kunskaper
  • Elevernas ansvar och inflytande
  • Skola och hem
  • Övergång och samverkan
  • Skolan och omvärlden
  • Betyg och bedömning
  • Rektorns ansvar

Skolan lägger stor vikt vid baskunskaper som att läsa, skriva och räkna, vilket vi ser som grunden för vidare kunskapsutveckling inom samtliga ämnen. Vi använder oss av ett ämnesövergripande arbetssätt för att skapa förståelse för sammanhang, stimulera lärande och förståelse genom alla sinnen. De estetiska ämnena används parallellt med de teoretiska ämnena för att få en variation i lärandet. Mer information om hur Stigens friskola arbetar kring de övergripande målen finns här: Arbetsplan 19 20 

Skolan har även ett samarbete med den kommunala musikskolan.